Tieteenraivaajat

Lahjoita helposti verkossa:

Eriarvoisuutta käsitellyt Juho Saaren työryhmä luovutti raporttinsa pääministerille

Professori Juho Saaren johtama työryhmä esittää useita eri toimia eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä luovutti raporttinsa pääministeri Juha Sipilälle maaliskuussa.

– Suomalaisten elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat ovat yleisesti nousseet, mutta kaikki eivät ole päässeet mukaan myönteiseen kehitykseen. Työryhmän tehtävänä on ollut vähentää osalle kertynyttä takamatkaa ja mahdollistaa osallisuutta yhteiskuntaan, Juho Saari sanoo.

Työryhmä on ryhmitellyt ehdotuksensa neljään kokonaisuuteen: turvaavat, palauttavat, tehostavat ja pelastavat toimenpiteet.

Eriarvoisuuden vähentämisen edellytys on kansalaisten oman vastuun, aloitteellisuuden ja riippumattomuuden turvaaminen uudistamalla julkisen vallan vastuulla olevia toimia. Työryhmän ehdotukset kohdistuvat eriarvoisuuden vähentämispolitiikan luomiseen, demokratian instituutioiden kehittämiseen, lapsi- ja nuorilähtöisiin palveluihin sekä asumisen eriarvoistumisen vähentämiseen.

Palauttavien toimien tavoitteena on, että etuuksien ja palvelujen rakenteet ovat johdonmukaisia, asiakkaiden kannalta ymmärrettäviä sekä tukevat kansalaisten palautumista itsenäiseen elämään.

Työryhmä ehdottaa tulonsiirtojen ja palveluiden yhtenäistämistä kannustavammaksi sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista eriarvoisuutta vähentäen. Työttömyyden ehkäisemiseksi työelämän muutoksissa ehdotetaan osaamistasoa nostamista. Myös ylivelkaantumisen vastaista politiikkaa, kotouttamispolitiikan eräitä alueita ja päihde- ja mielenterveyspalveluita ehdotetaan kohdennettavaksi eriarvoisuuden torjumiseen ja vähentämiseen.

Yhteiskuntapolitiikassa kohdennetaan edelleen resursseja toimintaan, jonka vaikuttavuudesta tai tuottavuudesta ei ole riittävän paljon näyttöä. Tehostavilla toimilla parannetaan vaikuttavuutta, toiminnan tietoperustaisuutta ja tulevaisuuden ennakointia sekä kehittämisen tuotosten juurruttamista.

Tehostavien toimenpiteiden kohteena ovat sosiaalisen työn toimintatapojen uudistaminen vaikuttavammiksi sekä kansallisin varoin tuetun hanketoiminnan vahvistaminen eriarvoistumisen torjumisen ja vähentämisen välineenä. Lisäksi ehdotetaan pitkäjänteistä eriarvoisuuden, hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan tutkimuksen tukemista ja kokeilujen toimintamallin luomista.

Pelastavilla toimilla tuetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien mahdollisuuksia osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan. Työryhmän ehdotukset kohdistuvat asunnottomuuden puolittamiseen, osallistavien yhteisöjen vahvistamiseen, sosiaaliseen kuntoutuksen uudelleensuuntaamiseen sekä huumeidenkäyttäjien ja korvaushoitoja käyttävien palveluihin ja vankien palveluihin muun muassa koevapauden aikana.

Raportti sisältää myös ehdotuksen eriarvoisuutta ehkäisevien ja vähentävien toimien ohjelmallisesta kokonaisuudesta. Varsinaisten ehdotusten lisäksi työryhmä esittää lukuisia eriarvoisuutta torjuvia toimia jo meneillään oleviin hankkeisiin sekä huomioitavaksi sosiaali- ja terveyspoliittisessa ohjauksessa.

Valtioneuvoston tiedote: Eriarvoisuutta käsitellyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille